Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług firmy B20 świadczonych poprzez Serwis.

1.      Administratorem Twoich danych osobowych jest firma „B20 Bartosz Orlicz-Rabiega” z siedzibą w Warszawie (02-662) przy ul. Nowogrodzkiej 31, NIP 732-17-90-995, REGON: 146841580.

2.      W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – RODO[1], ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą Prawo telekomunikacyjne a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych. Nasze bazy danych są odpowiednio zabezpieczone przed wglądem osób trzecich i dostępem z zewnątrz.

3.      Firma B20 nie powołała Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z nią bezpośrednio: adres e-mail: iod@b20detektywi.com lub pisemnie na adres: B20, ul.Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa.

4.      Dane osobowe są przetwarzane przez B20 w oparciu o różne podstawy prawne i w różnych celach, w tym w szczególności:

·         dane pozyskane za pomocą formularzy – w oparciu o Twoją zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a, f RODO), w celu adekwatnym do formularza (odpowiedź na pytanie przesłane przez formularz kontaktowy, obsługa rejestracji uczestnika szkolenia, marketing usług własnych itp.) przez okres 10 lat od dnia ostatniego kontaktu w sprawie będącej przedmiotem pytania lub do czasu wycofania przez Ciebie ww. zgody,

·         dane pozyskane do wykonania umowy – w oparciu o Twoją zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a, b,c,f RODO) w celu zawarcia i rozliczenia umowy, do czasu ustania współpracy lub wycofania przez Ciebie zgody, a w przypadku danych przetwarzanych dla celów podatkowych, rachunkowych, dochodzenia ew. roszczeń itp. – do czasu określonego przez szczególne przepisy prawne,

·         dane pozyskane ze strony internetowej – w oparciu o Twoją zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a, f RODO) w celach technicznych – przez okres 6 miesięcy.

Podanie danych jest dobrowolne i nie wynika z żadnego obowiązku prawnego. W przypadku odmowy dostępu do danych nie będziemy jednak mogli odpowiedzieć na Twoje pytanie, wysłać oferty lub zrealizować innej usługi, którą chcesz uzyskać od B20.

5.      Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

·         poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,

·         poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

6.      Administrator gromadzi następujące dane osobowe:

 • Imię i nazwisko
 • Imię i nazwisko przedsiębiorcy lub imiona i nazwiska przedsiębiorców działających w formie spółki cywilnej,
 • Imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji podmiotów współpracujących,
 • Imiona i nazwiska pracowników podmiotów współpracujących wyznaczonych do kontaktu,
 • Adres zamieszkania,
 • Adres do korespondencji,
 • Nr telefonu,
 • Adres poczty elektronicznej,
 • NIP,
 • REGON,
 • Nr konta bankowego,
 • IP komputera.

7.      W każdej chwili masz prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie poprzez kontakt z B20. Osoba, która uzna, że jej dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, może też zawsze wnieść skargę na nasze postępowanie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.      Odbiorcami Twoich danych są upoważnieni pracownicy/współpracownicy B20, którzy w celu wykonania swoich obowiązków mogą otrzymać do nich dostęp (np. pracownicy działu sprzedaży, marketingu itd.). Dane mogą zostać również przekazane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

9.      Twoje dane osobowe, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie B20 (dostawcy systemów informatycznych i usług IT, firmy księgowo-kadrowe, firmy świadczące pomoc prawną itp.).

10.   Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

11.   Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

12.   Korzystając z naszej strony internetowej, potwierdzasz, że wyrażasz zgodę na warunki niniejszej Polityki prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami naszej Polityki prywatności, opuść tę stronę.

 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [zwane RODO]